Dzieci i rodzina

Pomoc dzieciom może być szczególna

Gdy przyglądamy się obrazom z wojny na Ukrainie, patrzymy na dramat wojny izraelsko-palestyńskiej, to myślimy o dzieciach, które straciły rodzica czy rodziców w wyniku tej straszliwych konfliktów wojennych. Jednak i polskie dzieci na co dzień borykają się ze stratą rodzica, gdy ten udaje się na służbę. Pomoc dzieciom mundurowych, którzy odeszli na wieczną służbę to cel i zadanie Fundacji „Dorastaj z Nami”.

Był Irak, Afganistan, Kosowo, gdzie polskie dzieci straciły tatę lub mamę żołnierza. Są codzienne przypadki utraty życia na służbie policjantów, strażaków, ratowników medycznych. Pozostają po nich sieroty.

Cele i zadania które przyświecają fundacji

Jakie cele i zadania przyświecają Fundacji Dorastaj z Nami? Gdy myślimy o nieszczęściu tych dzieci, to zastanawiamy się, jak dają sobie radę w życiu, czy jest jakaś organizacja niosąca pomoc dzieciom w tych szczególnych przypadkach. Dzieci naszych polskich bohaterów od lat wspiera powołana do życia w tym celu Fundacja „Dorastaj z Nami”. Każdy taki wypadek losowy, to ogromna trauma dla dzieci. Dlatego fundacja, która niesie pomoc dzieciom mundurowych skupia się na pomocy terapeutycznej i lekarskiej. Wybitni specjaliści: logopedzi, psychologowie, psychiatrzy współpracujący z organizacją świadczą lekarską i psychologiczną pomoc dzieciom mundurowych. To nie jedyne zadanie fundacji. Jest też wsparcie finansowe, którego dostarcza Fundacja „Dorastaj z Nami”. Jest to w dużej mierze pomoc w opłaceniu czesnego za szkołę lub przedszkole. W razie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, fundacja może pokryć koszty internatu czy akademika. Fundacja zapewnia koszty przejazdu i pobytu młodzieży ze stypendiami zagranicznymi. Także pomoc w opłatach za zajęcia pozalekcyjne, naukę języków obcych i korepetycji, jak również uczestnictwa w kołach zainteresowań lub naukowych. Fundacja udziela pomocy finansowej w opłacie za uczestnictwo w zajęciach sportowych, a także bierze na siebie możliwość zakupu sprzętu sportowego. Fundacja Dorastaj z Nami finansuje obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży. To są nadrzędne cele fundacji. Dzieci, sieroty po mundurowych mogą czuć się zaopiekowane.

Gdy chcesz wpłacić datek na pomoc dzieciom bohaterów

Na stronie internetowej fundacji dorastajznami.org znajdziesz numer konta, na który można wpłacić jednorazową pomoc finansową. Pomoc dzieciom można także nieść przez przystąpienie do programu „Zawsze Wierni”. To cykliczne, comiesięczne wpłaty, zadeklarowane poprzez polecenie zapłaty. Każdy “Zawsze Wierny” może liczyć na odznakę i publikatory, które otrzyma dwa razy do roku od fundacji pomagającej dzieciom bohaterów.

Podsumowanie

W artykule omówiono istotną rolę, jaką pełni Fundacja „Dorastaj z Nami” w niesieniu wsparcia dla dzieci polskich mundurowych, które doświadczyły straty rodzica. Poruszając temat dzieci dotkniętych tragediami wojennymi na świecie, taki jak konflikt izraelsko-palestyński czy wojna na Ukrainie, tekst zwraca uwagę na podobne losy dzieci w Polsce, które straciły rodziców uczestniczących w misjach zagranicznych lub służących w kraju.

Fundacja, będąc odpowiedzią na potrzeby dzieci sierot po bohaterach narodowych, oferuje wszechstronną pomoc. Obejmuje ona wsparcie terapeutyczne i lekarskie, realizowane dzięki współpracy z ekspertami z różnych dziedzin, takich jak psychologia czy logopedia. Ponadto, fundacja zapewnia pomoc finansową, ułatwiając dostęp do edukacji, pokrywając koszty nauki, internatu, zajęć pozalekcyjnych, a także wspierając udział w zajęciach sportowych, w tym zakupie sprzętu sportowego.

Dodatkowo, w artykule zwrócono uwagę na możliwości wsparcia fundacji przez społeczeństwo. Osoby chcące przyczynić się do działalności „Dorastaj z Nami” mogą dokonać jednorazowych wpłat na wskazane konto fundacji lub regularnie wspierać jej działania poprzez program „Zawsze Wierni”, co wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla darczyńców.

Artykuł podkreśla znaczenie kompleksowej opieki nad dziećmi, które nagle znalazły się w sytuacji utraty rodzica, podkreślając rolę Fundacji „Dorastaj z Nami” jako istotnego wsparcia w ich trudnych życiowych okolicznościach.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *